Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ - Α' ΜΕΡΟΣ

Στοιχεία φορέα


*Ονομασία Φορέα διεξαγωγής της ΠΑ

Help 
*Καθεστώς φορέα
Ημερομηνία Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου

Μέγεθος φορέα σε αριθμό εργαζομένων

Πόσους ασκούμενους απασχολήσατε αυτό το εξάμηνο

Στοιχεία ασκουμένου


Ονοματεπώνυμο

*Τμήμα

λεκτικό τμήματος

Αξιολόγηση


*Είχε δυσκολία ο ασκούμενος στο να προσαρμοστεί στο περιβάλλον εργασίας
*Ποιος ήταν ο βαθμός αυτονομίας/ανεξαρτησίας που είχε ο ασκούμενος στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεων/καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της ΠΑ(1: Κανένας, 2:Μικρός, 3: Μέτριος, 4: Μεγάλος, 5: Πολύ μεγάλος)
*Οι ευθύνες που ανατέθηκαν στον ασκούμενο ήταν ίδιες σε όλη τη διάρκεια της ΠΑ;
*Αναφέρατε αριθμό ωρών που απαιτήθηκαν για να δοθούν οδηγίες, να εξηγηθούν λειτουργίες, διαδικασίες, καθήκοντα, κλπ

Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να καταχωρίσετε μόνον αριθμούς.

*Αξιολογήστε το βαθμό συνεργασίας φορέα διεξαγωγής της ΠΑ (1: Κανένας, 2: Μικρός, 3: Μέτριος, 4: Μεγάλος, 5: Πολύ μεγάλος)
*Αξιολογήστε το βαθμό συνεργασίας του με τους ασκούμενους (1: Κανένας, 2:Μικρός, 3: Μέτριος, 4: Μεγάλος, 5: Πολύ μεγάλος)
*Υπάρχει προοπτική να παραμείνει στο φορέα σας ο ασκούμενος και μετά το πέρας της ΠΑ
*Στο σύνολο της και ως θεσμός σας ωφέλησε η ΠΑ
*Θα συμμετάσχετε ξανά ως φορέας στην ΠΑ
*Αναφέρατε τα οφέλη που αποκομίσατε από την ΠΑ ως φορέας (πολλαπλές επιλογές)
Επιλέξτε καθετί που εφαρμόζει
*Υπάρχει ανάγκη πρόσληψης άλλων εργαζόμενων στο φορέα σας
*Πόσο ικανοποιημένος είστε από την διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (1: Καθόλου, 2:Λίγο, 3: Μέτρια, 4: Πολύ, 5: Πάρα πολύ)
Διατυπώστε τις απόψεις σας για το θεσμό της ΠΑ