Πρακτική Άσκηση

 
 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., κατά την διάρκεια των σπουδών τους, υποχρεούνται σε πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, σύμφωνα με τον Ν. 1404/83 και το Π.Δ. 174/ 85.
Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

 1. Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
 2. Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.
 3. Στην επαφή των σχολών των Τ.Ε.Ι. με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμη του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), καθορίζεται το περίγραμμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα και δημοσιεύεται σε Φ.Ε.Κ., μαζί με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
 2. Κάθε σπουδαστής, που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, υποβάλλει αίτηση – δήλωση στο Τμήμα του, με την οποία δηλώνει μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις, στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί. (Βλέπε πίνακα συνεργαζομένων φορέων πρακτικής άσκησης για το τμήμα συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης κατανέμει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις, αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους και ανακοινώσει σε κάθε εργοδότη τα ονόματα των σπουδαστών που θα ασκηθούν σ’ αυτόν.
 3. To Τμήμα ασκεί τη γενική εποπτεία της διεξαγόμενης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του στο επάγγελμα.
 4. Η επιτροπή πρακτικής άσκησης αποτελείται από τρία (3) μέλη του Ε.Π. και δύο (2) εκπροσώπους των σπουδαστών που εκλέγονται από το σύνολο των σπουδαστών του Τμήματος, και έχει ως αποκλειστικό σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την πρακτική άσκηση. Η Επιτροπή μεριμνά, κυρίως:
  1. α. Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης και γνωστοποίηση των θέσεων πρακτικής άσκησης που υπάρχουν.
  2. β. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας, στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.
 5. Η διοίκηση των φορέων, στους οποίους ασκούνται σπουδαστές υποχρεούται, στα πλαίσια της κοινωνικής αποστολής, να συμβάλλει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αρτιότερη εκπαίδευση των ασκουμένων. Για τον σκοπό αυτό ορίζει ένα υπεύθυνο, απόφοιτο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. ή Ανώτερης Σχολής συναφούς ειδικότητας μ΄ αυτή των ασκουμένων και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό του χώρο, ο οποίος:
  1. α. Επιβλέπει την εργασία και την επίδοση των ασκουμένων.
  2. β. Υποβάλλει προτάσεις στη διεύθυνση της επιχείρησης ή υπηρεσίας για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ασκουμένων.
  3. γ. Συνεργάζεται με τον επόπτη εκπαιδευτικό του οικείου Τ.Ε.Ι. για την αποτελεσματικότερη άσκηση των σπουδαστών.
 6. Σε περιπτώσεις που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρακτικής άσκησης του Τμήματος, να διακοπεί η άσκηση στον συγκεκριμένο αυτό εργασιακό χώρο. Η επιτροπή μεριμνά, ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους σπουδαστές που διέκοψαν την άσκηση, μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου που προβλέπεται από την αντίστοιχη νομοθεσία.
 7. Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος διαπιστώσει ότι δεν απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του, υπό ευρεία έννοια, οφείλει να το δηλώσει με σημείωμά του, στον υπεύθυνο επόπτη του Τμήματός του, ο οποίος αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αλλαγής θέσης εργασίας ή όχι και σε καταφατική περίπτωση, συνεργάζεται με την επιτροπή πρακτικής άσκησης για την τοποθέτηση του ασκούμενου σε άλλη θέση.