Έντυπα Εξαμηνιαίων Εκθέσεων ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ

Έντυπα Εξαμηνιαίων Εκθέσεων

Έκθεση Πεπραγμένων Ασκούμενου.Το συγκεκριμένο έντυπο συμπληρώνεται από τον ασκούμενο κατά την διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης και παραδίδεται στο επόπτη Ε.Π. (κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο έγχρωμο ή  ασπρόμαυρο)
 
Έκθεση Επόπτη Φορέα Απασχόλησης.Το συγκεκριμένο έντυπο συμπληρώνεται από τον επόπτη του φορέα απασχόλησης για κάθε έναν φοιτητή ξεχωριστά και παραδίδεται στην τριμελή επιτροπή. (κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο έγχρωμο ή ασπρόμαυρο)
 
Έκθεση Επόπτη Ε.Π.Το συγκεκριμένο έντυπο συμπληρώνεται από τον επόπτη Ε.Π για κάθε έναν φοιτητή ξεχωριστά και παραδίδεται στην τριμελή επιτροπή. (κάντε click για να κατεβάσετε το αρχείο έγχρωμο ή ασπρόμαυρο)