Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης

(5/3/2011 αναδημοσίευση απο το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης http://praktask.teiath.gr/)

Με βάση το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα των Τεχνολογικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τον κεντρικό ρόλο και ευθύνη στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης έχει το Τμήμα. Η Πρακτική Άσκηση υποστηρίζεται επιστημονικά και διοικητικά από το Τμήμα με την εμπλοκή:

  • Του Υπευθύνου της Πρακτικής Άσκησης
  • Της Επιτροπής της Πρακτικής Άσκησης
  • Των Εποπτών της Πρακτικής Άσκησης και
  • Της Γραμματείας του Τμήματος.

Ο Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης είναι αυτός που έχει την επιστημονική ευθύνη για την υλοποίηση της δραστηριότητας στο σύνολό της και αυτός που προεδρεύει στην Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης. Η Επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης είναι συνήθως τριμελής αποτελούμενη από τον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης και δύο μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π), που ορίζονται από το Τμήμα.

 

  • Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος με τη βοήθεια και του Γραφείου Διασύνδεσης εντοπίζει θέσεις παραγωγικών μονάδων και υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με βάση τις απαιτήσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης.

  • Προετοιμάζει τα έντυπα της πρακτικής άσκησης που συμπληρώνουν οι σπουδαστές.

  • Δέχεται τις αιτήσεις των σπουδαστών από τη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τις σχετικές βεβαιώσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής αυτής υποχρέωσης. Στη συνέχεια αφού διαπιστώσει, τη συνάφεια του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών των ενδιαφερομένων σπουδαστών, επιλέγονται από την Επιτροπή με βάση γενικά ποιοτικά κριτήρια και έτερα ειδικά, που κάθε τμήμα έχει ορίσει, και υπογράφεται η σχετική σύμβαση μεταξύ ασκούμενου και φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νόμων και των κανονισμών απασχόλησης σπουδαστών για πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις.

  • Προτείνει στο Συμβούλιο του Τμήματος τον επόπτη εκπαιδευτικό ο οποίος κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του σπουδαστή επισκέπτεται τους χώρους υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης και ελέγχει το αντικείμενο εργασίας και την πρόοδο του ασκούμενου σπουδαστή, ενώ τον καθοδηγεί για την καλύτερη διεξαγωγή της. Επίσης συνεργάζεται με τον επόπτη του φορέα για την καλύτερη εκπαίδευση του σπουδαστή και ελέγχει το ημερολόγιο εργασιών στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συντάσσοντας και υπογράφοντας την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης.

  • Αξιολογεί και κρίνει για την επιτυχία ή μη της Πρακτικής Άσκησης του σπουδαστή η οποία θα προκύψει από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, τις οποίες έχει καταγράψει στο ειδικό Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και το οποίο καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με σχετικές εκθέσεις του εποπτεύοντος καθηγητή και του στελέχους της επιχείρησης. Με βάση τις εκθέσεις αυτές και την υλοποίηση του προγράμματος πρακτικής του ασκούμενου, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συντάσσει την έκθεση αναφορά στο Τμήμα.

  • Αρχειοθετεί το υλικό της Πρακτικής Άσκησης και ενημερώνει βάσεις δεδομένων.