21/9/2012 Ανακοίνωση που αφορά τους φοιτητές που ολοκληρώνουν την Πρακτική Άσκηση την 30/9/2012

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική άσκηση στις 30/9/2012 θα πρέπει να έχουν μαζί τους  την ημέρα  παράδοσης των βιβλιαρίων τα παρακάτω:

1)Το βιβλιάριο συμπληρωμένο μαζί με τον σχετικό πίνακα στην πρώτη σελίδα όπως προβλέπεται. Οδηγίες  υπάρχουν αναρτημένες  εδώ.

2)Βεβαίωση  πρακτικής άσκησης από τον αντίστοιχο φορέα-νοσοκομείο όπου θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα και οι τομείς όπου ασκήθηκε ο φοιτητής.

3)Συμπληρωμένη αίτηση για την χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης (ΕΝ 17-1).

4)Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κατά ISO (ΕΝ23-4).

 

Ειδικότερα για τους φοιτητές που ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα χρειαστεί επιπλέον να έχουν απαραίτητα:

-συμπληρώσει την έκθεση ασκούμενου φοιτητή την οποία μπορούν να κατεβάσουν από εδώ και την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Επιτροπή.

-συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα ερωτηματολόγια που προβλέπει το ΕΣΠΑ A Μέρος (Γενικό Ερωτηματολόγιο Γραφείου ΕΣΠΑ)  και  Β Μέρος (Ειδικό Ερωτηματολόγιο Τμ'ηματος Νοσηλευτικής Α' .

 

Οι ημερομηνίες συνάντησης με τους ασκούμενους θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από την επιτροπή.

 

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Βασιλόπουλος Γεώργιος

Καλογιάννη Αντωνία

Πολυκανδριώτη Μαρία