ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

Ο φοιτητής μπορεί να απουσιάσει 5 εργάσιμες ημέρες για σοβαρούς λόγους.

Οι απουσίες καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικής.

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει μηνιαία αμοιβή και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών στους συμμετέχοντες φοιτητές.

Ο ασκούμενος υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς που ισχύουν για το προσωπικό του Νοσοκομείου που εκπαιδεύεται.

Ο φοιτητής ενημερώνει καθημερινά το Βιβλίο Πρακτικής που ελέγχεται και υπογράφεται στο τέλος της εβδομάδας.

Αν ο ασκούμενος φοιτητής κατά τη διάρκεια της Π.Α. απασχολείται και με θέματα εκτός της ειδικότητάς του και του περιγράμματός του οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου, τον Επόπτη Καθηγητή και την Επιτροπή Π.Α. του Τμήματος.