ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το περίγραμμα Π.Α. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μετά από την εισήγηση της Γ.Σ. του Τμήματος.

Για το Τμήμα Νοσηλευτικής Β΄ το περίγραμμα και το χρονοδιάγραμμα Π.Α. είναι :

  • Παθολογική Νοσηλευτική 30 ημέρες
  • Χειρουργική Νοσηλευτική 30 ημέρες
  • Χειρουργείο 30 ημέρες
  • Μ.Ε.Θ. 20 ημέρες
  • Μονάδα Εμφραγμάτων 15 ημέρες
  • Αποστείρωση 5 ημέρες

Η Π.Α. εντάσσεται στο Η΄ Εξάμηνο, είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου, διαρκεί 6 μήνες (130 ημέρες), είναι συνεχόμενη και αντιστοιχεί σε 10 Πιστωτικές Μονάδες.
Η Π.Α. πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο σε συγκεκριμένες περιόδους (1/4-30/9, 1/10-31/3) σε θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού φορέα.

Για τον καλύτερο έλεγχο εκπλήρωσης του περιγράμματος και των στόχων της Π.Α. ο φοιτητής καταγράφει τις δραστηριότητές του στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης το οποίο ελέγχεται και υπογράφεται από τον κλινικό επιβλέποντα του Φορέα Απασχόλησης, από την Επιτροπή Π.Α. και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.