Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ) - Νοσηλευτική Β'

Το Τμήμα Νοσηλευτικής Β΄ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας συμμετέχει από τον Οκτώβριο 2010 στο Υποέργο IMIS299967 για την Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) στο επάγγελμα.

Επι μέρους στόχοι είναι :

  • ο καλύτερος σχεδιασμός και οργάνωση της Π.Α.
  • η συστηματικότερη παρακολούθησή της από τους Επόπτες Καθηγητές
  • η αξιολόγησή της από τους φοιτητές, τους Επόπτες του Φορέα Απασχόλησης και τους Επόπτες Καθηγητές
  • η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος Νοσηλευτικής Β΄και των Φορέων Απασχόλησης
  • η διερεύνηση και εξεύρεση νέων Φορέων.

Με την Π.Α. προάγεται η αμφίδρομη διάχυση γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευτικού και επαγγελματικού χώρου και επιτυγχάνεται έτσι η σύνδεση έρευνας και εφαρμοσμένης νοσηλευτικής.
Επιμέλεια - Ενημέρωση Ιστοσελίδας :
Άννα Καυγά. Καθηγήτρια Εφαρμογών. Ε.Υ. Προγράμματος Π.Α. ΕΣΠΑ. Τμήμα Νοσηλευτικής Β΄