Πειραματισμοί-Αναζητήσεις

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης στο Επάγγελμα οι φοιτητές, σε συνεργασία με την επιτροπή της Πρακτικής Άσκησης, παρουσιάζουν πειραματισμούς στο παιδαγωγικό έργο και εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης του.
Υποχρεωτική εργασία κάθε φοιτητή αποτελεί η παρουσίαση του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου (φάκελος προσωπικών επιτευγμάτων) θεωρώντας ότι τον υποστηρίζει στην αναστοχαστική πρακτική (αυτοαξιολόγηση) αλλά και τον προετοιμάζει στην ικανότητα παρουσίασης της «εικόνας» του στο χώρο εργασίας. 
Εχοντας ως στόχο την ενίσχυση των αναζητήσεων μας (φοιτητών, καθηγητών) στο παιδαγωγικό έργο, θα παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα (e-portfolio) των εργασιών των φοιτητών. Επίσης και κάποιο επιπλέον φωτογραφικό υλικό και βίντεο από καινοτόμες παρεμβάσεις. Οι προτάσεις σας είναι απαραίτητες .....