Πληροφορίες/ Διαδικασία

 
ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
 
Προετοιμασία:
Μία πρώτη συνάντηση φοιτητών και των μελών επιτροπής της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα  όπου οι φοιτητές ενημερώνονται και καθοδηγούνται για την αναζήτηση και επιλογή του χώρου Πρακτικής Άσκησης. Επίσης ενημερώνονται για το πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ της πρακτικής, για την ανακοίνωση-πρόσκληση συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών σε αυτό. Δεύτερη συνάντηση όπου κάθε φοιτητής προσωπικά ελέγχεται για την προετοιμασία του και την καταλληλότητα της επιλογής του. Ακολουθούν οι τυπικές διαδικασίες (συμβάσεις, ορισμός θέσεων ΕΣΠΑ κ.ά.).
Υλοποίηση:
Οι φοιτητές στον Βρεφονηπιακό Σταθμό καθημερινά υλοποιούν Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα ακολουθώντας τα επίπεδα σχεδιασμού - υλοποίησης - αξιολόγησης τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης Επαγγέλματος με κάποιες προσαρμογές που έχουμε συναποφασίσει και με παιδαγωγικό λόγο. Οι φοιτητές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ χρησιμοποιούν και το «ημερολόγιο» σαν παιδαγωγικό- μεθοδολογικό εργαλείο του έργου τους. Στη μέση της εξάμηνης συνολικής διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται τρίτη συνάντηση στο Τμήμα μεταξύ των φοιτητών, των καθηγητών της επιτροπής πρακτικής άσκησης και εποπτών καθηγητών του Τμήματος με στόχο την εποπτεία, την εμψύχωση και κυρίως την αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση ώστε όπου κρίνεται αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης του Επαγγέλματος. Τονίζεται οτι οι φοιτητές Πρακτικής Ασκησης ΕΣΠΑ εποπτεύονται και στο χώρο που υλοποιούν την Πρακτική τους Ασκηση σε μηνιαία βάση και σε πλαίσιο ομάδας εργασίας με υπεύθυνους απο τον φορέα και επόπτη καθηγητή του Τμήματος. 
Αξιολόγηση:
Με το τέλος της Πρακτικής προσωπικά (τέταρτη συνάντηση) ο κάθε φοιτητής παρουσιάζει το βιβλίο, το e-portfolio του μελ. παιδαγωγού με δύο αρχεία (ένα για τον Βρεφικό και ένα για τον Νηπιακό Τομέα) καθώς και e-portfolio ενός παιδιού στα μέλη της επιτροπής όπου παράλληλα με τις τυπικές διαδικασίες που ελέγχονται (παρουσίες κ.λ.π.) αξιολογείται-σχολιάζεται το παιδαγωγικό έργο του φοιτητή. Οι φοιτητές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Πρακτικής ΕΣΠΑ παραδίδουν  το «φάκελο έργου» τους στον επόπτη καθηγητή τους για να αξιολογηθεί (με το επιπλέον περιεχόμενο που απαιτείται) και στη συνέχεια παρουσιάζεται στην επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΓΓΕΛΗ)